zamknij

Warunki korzystania z usługi

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez bizzspace.com

PRZEPISY WSTĘPNE

 1. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie w sposób określony w Regulaminie i zgodnie z jego postanowieniami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zawartość Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do złożenia oferty lub podjęcia rokowań.
 3. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia teleinformatycznego z dostępem do sieci Internet, z poprawnie zainstalowaną, skonfigurowaną i zaktualizowaną przeglądarką internetową Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox lub Apple Safari.
 4. W celu korzystania z Serwisu zalecane jest włączenie obsługi plików cookies. Ich dezaktywacja może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z niektórych Usług lub funkcjonalności.
 5. Aby móc korzystać z funkcjonalności związanych z portalami społecznościowymi, wymagane jest posiadanie kont w tych portalach.

USŁUGI DLA KONSUMENTÓW

 1. Korzystanie z Serwisu rozpoczyna się poprzez wpisanie adresu www.bizzspace.com w przeglądarce internetowej lub kliknięcie na hiperłącze zawierające ten adres URL.
 2. Korzystanie z zawartości Serwisu nie wymaga logowania.
 3. Korzystanie z usług świadczonych przez bizzspace wymaga założenia konta i zalogowania się.
 4. Użytkownicy są uprawnieni do nieodpłatnego korzystania z treści dostępnych w Serwisie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w technice cyfrowej, wyświetlanie na ekranie monitora.

KONTO PRZEDSIĘBIORCY NA STRONIE

 1. Rejestracja konta wymaga podpisania umowy z Nomine sp. z o.o. i jest dostępna wyłącznie dla Przedsiębiorców
 2. Po podpisaniu umowy z Nomine sp. z o.o. Trader otrzyma link do rejestracji poprzez e-mail lub konto LinkedIn.
 3. Korzystanie z Serwisu po zalogowaniu się na Konto dozwolone jest wyłącznie przez Przedsiębiorcę uprawnionego do korzystania z tego Konta.
 4. Zawartość Konta może zostać usunięta w przypadku usunięcia Konta lub w wyniku zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę. W takich przypadkach Usługodawca nie jest zobowiązany do przechowywania jakiejkolwiek zawartości Konta.

REZYGNACJA Z USŁUG

 1. Zakończenie korzystania z www.bizzspace.com następuje poprzez opuszczenie Serwisu.
 2. Zakończenie korzystania z usług świadczonych przez bizzpsace.com wymaga skontaktowania się z przedstawicielami bizzspace.com i wypowiedzenia umowy.

PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Administratorem zebranych danych jest Nomine sp. z o.o.
 2. Zasady ochrony prywatności i polityka cookies Usługodawcy zawarte są w odrębnym dokumencie "Polityka prywatności".

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Treści stanowiące utwory i publikowane na stronie internetowej, w tym jej logo, nazwa i szata graficzna, zdjęcia, teksty i hasła reklamowe, chronione są prawem autorskim Usługodawcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia danych zgromadzonych w bazie, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu, zmiany nazwy, domeny oraz podjęcia wszelkich dozwolonych prawem działań związanych z Serwisem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się niewykonalne lub niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 5. Miejscem wykonania umowy jest miasto Kraków. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Przedsiębiorcami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 6. Niniejsze Warunki użytkowania wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.